loading

Terms and conditions

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) webu www.BeBookStar.com, www.BeBookStar.cz a případných dalších jazykových mutací služby umístěných na různých doménách (dále jen „webová stránka“ nebo „webové stránky“), jejichž vlastníkem je společnost BeTheStar Media, s.r.o., se sídlem Sezemínská 2029, Praha 5, 155 00, IČO: 05067065, spisová značka C 257793 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi Provozovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Uživatel"), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky. Uživatelem může být i nezletilá fyzická osoba, pouze však se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.2 Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky a další související právní vztahy při využívání služeb Provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem jsou produkty nabízené v e-shopu na webu. Odchylná ujednání kupní smlouvy, jsou-li smluvními stranami akceptována, mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3 Znění těchto VOP může Provozovatel měnit či doplňovat bez předchozího upozornění Uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Uživatel bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP. 1.4 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých