loading

User privacy

Information about cookies

Cookies are small text files saved in your browser on request of webpages you are browsing. Webpages can retroactively request the content of those files. According to them webpage knows what pages you have visited, if you are logged in or if there are any items in your cart. Cookies are needed for proper running webpage.

On BeBookStar we use several types of cookies.

Short-term cookies – valid until you stay on the webpage or few minutes after. They help to build basic functionalities of our web.
Long-term cookies – valid few days or months. They help to adjust settings when you are coming back, helping with logging in or with relevant searches/offers on BeBookstar.com or on other webpages.

Functional cookies – without them BeBookStar.com will not work properly. Items from your cart could disappear or you could be logged out anytime.
Analytical – allow us to track web analytics. Based on them we are trying to improve BeBookStar.com to your needs and satisfaction.
Tracking and marketing – allow us to optimize offer for our customers and target them even outside BeBookStar.com.
Conversion – allow us to evaluate our commercial activities and different ways how people are using BeBookStar.com or where they come from.

Switching off/disabling cookies

Common web browsers allow users to switch off using cookies. You can search in “Help” section of your web browser and follow instructions. Keep in mind that disabling cookies might significantly lower your shopping experience and even some functionalities of cookiesBeBookStar.com.

Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) určují pravidla shromažďování, zaznamenání, používání a jiného zpracování osobních údajů uživatelů (dále jen „Uživatel“) webových stránek www.bebookstar.com (dále jen „Stránky“) jejichž vlastníkem je společnost BeTheStar Media, s.r.o., se sídlem Sezemínská 2029, Praha 5, 155 00, IČO: 05067065, spisová značka C 257793 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“).

1.2 Tyto Zásady poskytují Uživatelům informace o zpracování osobních údajů, které Provozovatel provádí, včetně informací nezbytných pro udělení souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů a poučení o právech Uživatelů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

2. Zpracování osobních údajů

2.1 Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní a identifikační údaje, včetně údajů provozních a lokalizačních, pouze v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

2.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat za podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“), osobní údaje, které Uživatel v souvislosti používáním stránek nebo registrací na Stránkách Provozovatele poskytl nebo v budoucnu poskytne.

2.3 Osobní údaje zpracovávané dle předchozího článku 2.2 zahrnují údaje, které Uživatel Provozovateli poskytne osobně nebo v rámci formuláře, registrace nebo jinak na webových stránkách www.bebookstar.com, nebo které Provozovatel o Uživatelovi zpracovává v rámci své činnosti. Jedná se hlavně o:

Identifikační údaje Uživatele, kterými se rozumí:

  •     Jméno, příjmení, adresa/y, datum narození, pseudonym, země původu; telefonní číslo a e-mailová adresa.

Fakturační údaje, kterými se rozumí údaje zpracovávané pro potřeby fakturace a vyúčtování:

  •    Název společnosti, IČO, DIČ, adresa, město, PSČ, země.

2.4 Poskytnutím osobních údajů Provozovateli Uživatel potvrzuje pravdivost všech poskytnutých údajů. Poskytnutí veškerých osobních (identifikačních) údajů Uživatele Provozovateli, především údajů uvedených v předchozím článku 2.3 je zcela dobrovolné. Neposkytnutí údajů nebo poskytnutí nepravdivých či neúplných údajů může mít zásadní vliv na poskytování služeb Uživateli a plnění závazků Provozovatele.

2.6 Osobní údaje zpracovávané Provozovatelem (manuálně či automatizovaně), mohou být v rámci plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy poskytnuty oprávněným osobám, jež jsou zejména:

  •     orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, orgány dohledu, exekutoři,notáři apod., zpracovatelé na základě
  •    smluv, jež obsahují dostatečné záruky a požadavky na zajištění ochrany práv subjektů údajů a další subjekty se souhlasem Uživatele.

2.7 Kompletní seznam zpracovatelů a příjemců osobních údajů je k dispozici kdykoliv na požádání. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo smluvním partnerům Provozovatele či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

2.8 Uživatel bere na vědomí, že ve smyslu § 5 odst. 5 ZOOÚ je Provozovatel oprávněna využít jméno, příjmení a adresu Uživatele za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li Uživatel svůj nesouhlas písemně. Písemné odvolání je třeba zaslat na adresu uvedenou v zápatí těchto Zásad.

2.9 Za splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 6 ZOOÚ je Provozovatel oprávněn předat údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresu jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb, nevyslovil-li Úživatel s tímto postupem nesouhlas.

2.10 Uživatel bere na vědomí, že podrobnosti elektronického kontaktu (elektronickou adresu) lze ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („ZSIS“), využít za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Provozovatele či služeb obdobných těm, které již Provozovatel Uživatelovi poskytnul. Podrobnosti elektronického kontaktu dle předchozí věty může Provozovatel využít pro zasílání obchodních sdělení dle předchozí věty, pokud Uživatel toto využití již při podpisu Smlouvy nebo poskytnutí osobních údajů Provozovatel neodmítl. Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení kontaktováním Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mailové adrese info@bebookstar.com nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení.

3. Zpracování na základě souhlasu uživatele

3.1 Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií (včetně provádění tzv. profilování) pro účely nabízení Služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro další marketingové a obchodní účely Provozovatele a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly osobní údaje poskytnuty Uživatelem, nebo získány v souvislosti s poskytováním Služeb.

3.6 Udělení souhlasu se zpracováním údajů Uživatele dle předchozích odstavců je dobrovolné.  Souhlas se uděluje na dobu 3 let. Tento souhlas lze kdykoliv bezplatně odvolat po řádné identifikaci Uživatele.

4. Ochrana osobních údajů

4.1 Provozovatel se zavazuje, že ve smyslu § 13 odst. 1 ZOOÚ přijme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v ZOOÚ nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

5.  Poučení o právech uživatele

5.1 Uživatel bere na vědomí, že má právo požádat Provozovatele, jakožto správce svých osobních údajů, o informaci o tom, za jakým účelem jsou jeho osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány včetně veškerých dostupných informací o zdrojích zpracovávaných osobních údajů, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Požádá-li Uživatel o informaci týkající se zpracování svých osobních údajů, Provozovatel mu tuto informaci předá v adekvátní lhůtě, která je dána administrativní kapacitou, ne však delší než 30 kalendářních dní.

5.2 Uživatel má právo požádat Provozovatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.

5.3 Pokud Uživatel zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Provozovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto Zásady jsou k dispozici Uživatelovi on-line na internetových stránkách Provozovatele.

6.2. Provozovatel je oprávněn tyto Zásady v případě potřeby změnit.

6.3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 5.5.2018.